Handelsbetingelser

Såfremt andet ikke er skriftligt aftalt, gennemføres alle handler mellem dig og bitmedia på følgende betingelser:

1)  Disse betingelser og købsaftalen:

1.1— Disse betingelser gælder for enhver leverance fra bitmedia. Betingelserne skal betragtes som en integreret del af købsaftalen mellem dig og bitmedia, dog sådan at købsaftalens bestemmelser skal gælde forud for disse betingelser, hvis der er uoverensstemmelse mellem købsaftalen og disse betingelser.

2)  Betaling og ejendomsforbehold

2.1— Betalingsbetingelser er fakturadato + 8 bankdage.

2.2— Hvis du ikke overholder en fakturas betalingsfrist kan bitmedia tilbageholde yderligere leverancer, indtil betaling har fundet sted.

2.3— Ved overskridelse af betalingsfristen skal du betale 2% af fakturabeløbet i rente pr. påbegyndt måned indtil beløbet er bitmedia i hænde. Hvis det bliver nødvendigt at fremsende rykkere, vil disse blive pålagt rykkergebyrer i henhold til renteloven.

2.4— bitmedia forbeholder sig ejendomsretten til de solgte varer, indtil købesummen med tillæg af eventuelle renter er betalt.

2.5— Design og billedmateriale leveres efter gældende dansk lov om ophavsret.

2.6— bitmedia har intet ansvar for kundens manglende ret til anvendelse af tekst, skrift, billeder, illustrationer, varemærker, logo, etc. eller mangfoldiggørelse og reproduktion der ejes af trediemand. Dette forhold gør sig gældende for alt materiale leveret af kunden. D.v.s hvis du som kunde, leverer materiale du ikke ejer ophavsretten til, men denne ret ejes af trediepart, holdes bitmedia skadesløs for eventuelle retslige tvister eller andre omkostninger i forbindelse hermed.

3)  Mangler, reklamation og ansvar

3.1— For at sikre leverancens kvalitet, skal du straks ved gennemført leverance undersøge det leverede med henblik på at finde eventuelle fejl eller mangler. Hvis du finder fejl eller mangler, skal du straks give bitmedia besked herom.

3.2— Du er berettiget til i op til 3 måneder fra levering at reklamere over eventuelle fejl eller mangler ved det leverede.

3.3— Såfremt der inden for reklamationsperioden, kan påvises mangler ved leverede varer eller ydelser, påtager bitmedia sig efter eget valg at afhjælpe manglen, at ombytte det mangelfulde produkt, at kreditere dig produktets eller ydelsens pris eller at give dig afslag i prisen.

3.4— Såfremt bitmedia tilbyder ombytning af produktet eller afhjælpning af manglen, kan du ikke hæve købet eller at kræve erstatning som følge af manglen. bitmedia er ikke ansvarlig for forsinkelse som følge af ombytning eller afhjælpning.

3.5— bitmedia er ansvarlig for, at produkterne lever op til dansk standard for god skik for reklame og marketingbranchen. bitmedia garanterer dog ikke, at produkternes i enhver henseende er fejlfri eller er optimale i forhold til dine forventninger.

3.6— bitmedia ansvar er i enhver henseende begrænset til direkte tab. Driftstab, tidstab, tab af data, tabt arbejdsfortjeneste og følgeskader kan ikke kræves erstattet.

3.7— bitmedia erstatningsansvar er begrænset til det mindste af følgende to beløb: a) Den samlede forfaldne og erlagte betaling for produktet b) kr. 50.000.

4)  Særligt om serviceydelser

4.1— For serviceydelser, herunder konsulentassistance, installationshjælp, præsentationer, uddannelse, afholdelse af workshops, etc. beregnes de hos bitmedia til enhver tid gældende timesatser.

4.2— Arbejdstiden for konsulenter er begrænset til alle hverdage, undtagen helligdage, grundlovsdag, juleaftensdag og nytårsaftensdag, fra kl. 9.00 – 17.00, fredage dog fra kl. 9.00 – 15.00

4.3— Serviceydelser betales efter tids- og materialeforbrug og faktureres løbende hver måned eller ved en opgaves afslutning.

4.4— For timer ud over normal arbejdstid betales, efter aftale med dig, overtid svarende til normal timepris + 50%.

4.5— Du erhverver samme rettigheder til frugten af serviceydelser, som du besidder til det originalmateriale serviceydelsen knytter sig til. Vedrører serviceydelsen således en løsning eller udviklet materiale, hvortil bitmedia er rettighedsindehaver, erhverver du ikke bedre ret til frugten af konsulentens ydelser end du har til det produkt, hvortil bitmedia er rettighedsindehaver.

4.6— For serviceydelser hvor der ikke inden ydelserne skal leveres foreligger en skriftlig aftale med specifikation af hvad bitmedia skal levere, garanterer bitmedia, uanset bestemmelserne i punkt 3.2-3.5, alene at udføre sine leverancer i overensstemmelse med god praksis inden for reklamebranchen og indestår for, at navngivne konsulenter har de oplyste kvalifikationer, men påtager sig i øvrigt ikke noget ansvar for fejl og mangler – herunder resultatansvar.

5)  Force Majeure

5.1— Ingen af parterne er berettiget til erstatning eller til at ophæve aftalen i tilfælde af manglende opfyldelse, såfremt dette skyldes force majeure.

6)  Lovvalg og værneting

6.1— Nærværende betingelser og fortolkningen heraf er underlagt dansk ret og skal afgøres ved bitmedia værneting.

7) Persondata

Bestillerne indestår for, at oplysningspligten i henhold til persondataforordningen over for de registrerede personer i det materiale, der skal anvendes for Bitmedia’s løsning og efterfølgende opbevaring af opgaven hos Bitmedia er iagttaget.

For digitale produkter

For digitale produkter gælder (alt hvad der downloades):

Levering:

Ved levering af digitale produkter og abonnementer vil leveringen ske i løbet af få minutter, men i særlige tilfælde kan der gå op til fem hverdage. Levering af digitale produkter og abonnementer sker ved download via link, som du får tilsendt i en email.

Leveringstiden afhænger ligeledes af betalingsmetode.

Brugsret:

Digitale produkter, der købes, er udelukkende henvendt til dig personligt og de må kun benyttes af dig og din husstand/firma. Enhver form for deling, videresalg, kopiering, distribuering eller udlån af digitale produkter og abonnementer er forbudt, ligesom det heller ikke er tilladt for dig eller tredje part at omgå, eller forsøge at omgå, eventuelle sikkerhedsforanstaltninger. Som kunde er det dig, der har ansvaret for, at det materialet ikke videregives til tredje part.

Du må fx ikke købe et ikonsæt og sætte det til videresalg.

Digitale produkter inkluderer 1 licens. Er I et firma med flere brugere, bør der købes licenser til de respektive brugere.

Digitale produkter er omfattet af loven om ophavsret. Produkterne er produceret og distribueret af Bitmedia, CVR: 27104444.

Ønsker du at anvende de købte digitale produkter på anden vis, eller til undervisning af andre, kontakt da Bitmedia.dk for en skriftlig aftale.

Fortrydelsesret:

Der ydes ikke fortrydelsesret på digitale varer.